NAM en bestuurders krijgen tegengas van kritische Schoonebekers

'Veel uitleg maar weinig antwoorden'

 

 

Informatiemarkt Schoonebeek

Op 6 december 2023 was er in Schoonebeek een 
informatiemarkt, georganiseerd door EZK.

Voor meer info over presentaties van die avond:  Informatiebijeenkomst Schoonebeek · Mijnbouwvergunningen

Nieuw gaswinningsplan NAM valt verkeerd in Zuidoost-Drenthe.

‘Wij vrezen maatschappelijke onrust en commotie’


Gebiedsproces Productiewaterverwerking Schoonebeek

ONTZORGTAFEL 2.O

Onder leiding van ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  en de NAM zijn er na de zomervakantie een tweetal bijeenkomsten geweest om te kijken hoe een vervolg te geven aan fase1 van de Ontzorgtafel. Aan EZK en de NAM heeft het bestuur van DBS de een verklaring gegeven.

U kunt deze verklaring HIER lezen.


Een sturende enquête over afvalwater? 'Immoreel en een diskwalificatie', aldus voorzitter Dorpsbelangen.

Lees HIER  het hele artikel van RTV Drenthe van 7 juli 2023


Enquête-dynamiek

28 juni jl. heeft Enigma, als erkend onderzoeksbureau, de uitslagen van de door haar onafhankelijk uitgevoerde “enquête afvalwaterinjectie”, gepresenteerd en geduid. De representatieve uitslag kan en mag verder door een ieder individueel worden geïnterpreteerd, echter is het aan staatssecretaris dhr. Vijlbrief om deze uitslag proportioneel te wegen in zijn besluit t.a.v. de vergunningsverlening betreffende eventuele afvalwaterinjectie.

Naoberschap Oliedorp (NOD) stelt de onafhankelijkheid, de kwaliteit, de representativiteit en de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de enquête ter discussie. Zij herkennen zich (grotendeels) niet in de uitkomst van deze enquête. NOD heeft begin juli een schrijven gericht aan de Colleges van burgemeesters en wethouders, en gemeenteraden van Emmen en Coevorden (niet verzonden aan Dorpsbelangen Schoonebeek, oftewel DBS is hier niet transparant over geïnformeerd). In dit schrijven roept NOD  bestuurders en politici op om de opzet, methode en uitvoering van deze enquête eerst te (laten) beoordelen alvorens resultaten te omarmen en te gebruiken voor oordeelsvorming. Een ieder heeft uiteraard recht op een eigen oordeelsvorming, echter hetgeen staat beschreven in de brief vraagt onzerzijds om een reactie, temeer daar het o.a. gaat over het onjuist weergeven van het  intern functioneren van DBS. Daarnaast bevat het schrijven onjuistheden  m.b.t. de uitslag van de enquête en de positie van het onderzoeksbureau.

De gemeenteraad van Coevorden is al eerder door ons geïnformeerd (04-07-2023). Waarom er door NOD verschillende brieven zijn ingediend bij de verschillende gemeenteraden van Coevorden en Emmen is DBS niet bekend. Klik HIER voor weergave van onze reactie (cursief gedeelte in de brief betreft passages uit brief NOD) naar het college van B&W en gemeenteraad Emmen.


Meerderheid inwoners zegt in enquête nee tegen afvalwater in bodem Schoonebeek

Woensdagavond 28 juni presenteerde onderzoekbureau Enigma Research de resultaten van het onderzoek naar draagvlak onder de inwoners van Schoonebeek voor de plannen van de NAM om de oliewinning in Schoonebeek te hervatten, en het afvalwater te injecteren in de lege gasvelden van Schoonebeek.

 • Klik HIER voor de volledige uitslag van de enquête. 
 • Voor de presentatie (met daarin een samenvatting van de uitslag) zoals die in 't Aole Gemientehoes gegeven is, klik HIER.
 • De verantwoording voor de enquête vindt u HIER.
 • Representativiteit enquête: klik HIER.
 • Ook RTV Drenthe was aanwezig, hun reportage vindt u HIER.

DBS neemt initiatief voor gesprek met SAS en NOD

In de afgelopen periode hebben wij verschillende signalen ontvangen over alles wat te maken heeft met de voorgenomen plannen van de NAM. Dat laat een ieder niet ongemoeid. DBS heeft 01-06-23, op verzoek van SAS, het initiatief genomen om met de twee actieve groeperingen uit ons dorp en politieke partijen om tafel te gaan zitten, met als doel met elkaar van gedachten te wisselen over het Gebiedsproces Schoonebeek.

Lees HIER het verslag van deze bijeenkomst.


Bezoek staatssecretaris Vijlbrief aan Schoonebeek 30 mei

Vorig jaar heeft de staatssecretaris de start van het Gebiedsproces bijgewoond. Hij wil nu met betrokkenen in gesprek om te luisteren naar de zorgen. Hij wil horen wat er wel en wat er niet goed gaat met als doel om te werken aan verbeteringen. De bewindsman heeft afzonderlijke gesprekken met Dorpsbelangen, SAS en NOD. Tot slot volgt een gesprek met de leden van de Ontzorgtafel.

Een delegatie van DBS zal hun bevindingen van dit Gebiedsproces met hem delen. Een verantwoording hiervan komt later op onze website en in de Jaknikker.

Vanmiddag  is een exemplaar van de enquête overhandigd  aan de staatssecretaris.

U kunt HIER meer lezen over het gesprek met staatssecretaris Vijlbrief.


Gesprek staatssecretaris Vijlbrief met DBS en hoe verder 

Na ongeveer een jaar pionieren met het Gebiedsproces Productiewaterverwerking Schoonebeek, heeft de staatssecretaris 30 mei een kort bezoek gebracht aan Schoonebeek. Hij heeft gesproken met delegaties van Dorpsbelangen Schoonebeek (DBS), NaoberschapOlieDorp (NOD), StopAfvalwaterSchoonebeek (SAS) en de Ontzorgtafel.

In ons gesprek hebben wij aangegeven wat de aanleiding is geweest voor het organiseren van een enquête.  Dhr. Vijlbrief heeft een jaar geleden  gezegd dat er draagvlak moet zijn voor de herstart van de oliewinning om het door te laten gaan. De uitslag van de enquête neemt hij mee bij de beslissingen over het wel/niet verlenen van de vergunningen. Dorpsbelangen heeft de verantwoordelijkheid genomen door een ieder van 18+ de mogelijkheid te geven hun mening over geplande NAM-activiteit uit te brengen.  De enquête is onafhankelijk en neutraal samengesteld  en zo zal de uitslag ook geanalyseerd en toegelicht worden door Enigma Research Groningen.

Dit Gebiedsproces was voor EconomischeZakenKlimaat (EZK)  een pilot om uit te proberen en te leren van wat goed en fout is gegaan. Wij hebben onze zorgen uitgesproken over het proces van de Ontzorgtafel:

 • De afspraken/toezeggingen zijn vastgelegd  in een document. Wat is nu de status van dit document?
 • Overheden ( provincie-gemeentes)  nemen geen enkele bestuurlijke, juridische  of financiële verantwoordelijkheid.
 • EZK neemt de afspraken (voor wat mogelijk is) eenzijdig over in de vergunningen.
 • De staatssecretaris heeft door het zetten van zijn handtekening, samen met die van de directeur van de NAM,  zich garant gesteld voor hetgeen is vastgelegd in het document. 
 • Wat zijn deze handtekeningen (juridisch) waard als het onverhoopt misgaat?

Het proces aan de Ontzorgtafel is voor velen een  leerproces  geweest, hetgeen de Schoonebeker gemeenschap en buurtschappen niet ongemoeid heeft gelaten.

Inzet van Dorpsbelangen is om bij het volgende proces van het Bijdragenspoor (waarin gemeentes en Provincie het voortouw nemen) samen met diverse groeperingen en inwoners een goede te  start te maken .

Dit alles om de  belangen van de Schoonebeker gemeenschap en buurtschappen goed te kunnen behartigen, zodat het geld (van NAM en EZK) ook daadwerkelijk besteed gaat worden in Schoonebeek en de buurtschappen. Over hoe dit geld eventueel besteed zou moeten worden, vond u een vraag in de enquête, maar ideeën, initiatieven vanuit de samenleving stellen wij zeer op prijs. 


POINTER NPO2 uitzending 28 mei 

Wie Schoonebeek zegt, zegt oliewinning. Het Drentse dorp blijkt alleen niet meer zo eensgezind over deze industrie als vroeger. Er liggen plannen om afvalwater uit de winning in de bodem te injecteren, maar dat ziet niet iedereen zitten. De NAM en het ministerie willen afspraken maken, maar wat zijn die echt waard? En wat gebeurt er in een kleine gemeenschap wanneer een deel zich tegen een oude bekende keert?

Wat te doen met afvalwater uit de olie-industrie?’ | KRO-NCRV


Enquête afvalwaterverwerking 

Een aantal inwoners is, na een oproep van DBS,  samen met een onderzoeksbureau gestart met het opzetten van een enquête. Een onderzoek waarin gevraagd zal worden hoe de Schoonebekers, de buurtschappen Padhuis, Vlieghuis, Weijerswold en Stieltjeskanaal ( van18 jaar en ouder) denken  over de plannen van de NAM m.b.t. de herstart van de oliewinning en het injecteren van het afvalwater in de lege gasvelden. 

Het belang van dit onderzoek moet niet onderschat worden. De staatssecretaris heeft aangegeven dat er geen afvalwaterinjectie plaats vindt als de bevolking dat niet wil. 

Het vraagt nogal wat  voorbereiding, zorgvuldigheid  om een goede enquête   samen te stellen. We hebben de gemeenteraad gevraagd om ons behulpzaam te zijn m.b.t. de te maken onkosten en verspreiding brieven; een gesprek hierover heeft plaats gevonden. Zowel de gemeente Emmen als Coevorden betalen voor DBS de verzendkosten. Tevens betaalt de gemeente Emmen de helft van de onkosten van het onderzoeksbureau. 

De enquête wordt per post verstuurd en kan thuis digitaal ingevuld worden m.b.v. een unieke inlogcode. Het hoe en wat zal duidelijk in  de te ontvangen brief komen te staan. De ingevulde vragenlijst is volledig anoniem! Dorpsbelangen en onderzoeksbureau kunnen uw naam/adres niet zien.  

Voor wie geen beschikking heeft over internet of hier niet mee kan omgaan kan een uitgeprinte versie van de vragenlijst ophalen in 't Aole Gemientehoes (tijdens openingsuren).   


Ronde Tafel Sessies

Als onderdeel van het gebiedsproces organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zgn. 'Ronde Tafel'-sessies voor omwonenden en andere belanghebbenden die zich hiervoor aangemeld hebben of willen aanmelden ( j.h.j.ebbing@minezk.nl). Het doel van deze sessies  is om te komen tot een afsprakenkader.Nuttige links & filmpjes


Collegebesluiten Emmen gebiedsproces Schoonebeek

Klik HIER voor het collegebesluit van de gemeente Emmen en de bijbehorende stukken zoals DBS deze van de gemeente Emmen heeft ontvangen.


Ingezonden brief

Jaknikkers

Ken jij Schoonebeekers die bij de NAM werken? Die vraag was in de tijd van de Jaknikkers makkelijk te beantwoorden. Hoe anders is dat nu. Met het hervatten van de oliewinning is van de bedrijvigheid en aanwezigheid van de NAM weinig te merken. Buiten het dorp wel. Daar ligt een spaghetti van leidingwerk gedrapeerd over het landschap.

De oliewinning in Schoonebeek was altijd lastig. Door de stroperigheid komt de olie niet spontaan naar boven. Hierdoor moet er enorm veel energie in de grond gestopt worden om deze vloeibaar te krijgen. Met elke 10 liter olie komt er vervolgens tot 90 liter vervuild water mee naar boven. Bij een optimale oliewinning van 2000 kuub olie, betekent dit 18 miljoen liter verontreinigd water. Per dag!

Nu is de NAM niet voor één boorgat te vangen en een oplossing voor dat goedje werd gevonden door het naar Twente te transporteren en in leeg gasveld te pompen. Op papier klopte alles maar al snel bleek dat door extreme corrosie de leidingen in een vergiet veranderden.

Inmiddels is er een nieuw plan. Het afvalwater wordt deze keer onder de voeten van de Schoonebeekers in de aarde gepompt. Allemaal wederom goed doordacht en in theorie hartstikke veilig. Net zoals er bij de gaswinning in Groningen ook niks fout kon gaan.

Wanneer de financiële belangen groot zijn is het lastig om het juiste te doen. Dat ondervonden de Groningers. Toen mijnbouwinspecteurs adviseerden de productie terug te schroeven ivm aardbevingsgevaar, besloten aandeelhouders de gaskraan juist vol open te draaien. Je kunt je om die reden afvragen wat je van de Staat, het Amerikaanse Exxon en Britse Shell mag verwachten. Toen het schade regende begon het gevecht van de burger met hun overheid. Tot op de dag van vandaag. Met dezelfde partijen zitten ook de Schoonebeekers nu aan tafel.

Wat laten wij Staatssecretaris Vijlbrief weten? Die vindt namelijk dat de bevolking achter de plannen moet staan. Zoals Pontius Pilates, door het volk te laten kiezen, zelf zijn handen schoon kon wassen. Je stem niet laten horen impliceert een ‘ja’ tegen een stuwmeer van verontreinigd water en een potentieel risico van een chronisch verstoorde waterhuishouding. Groningse toestanden die zowel gezondheid als portemonnee van de gebiedsbewoners raken.

Albert Rave

Schoonebeeker

Komt het goed?

Je moet wel een ras optimist zijn om te kunnen vertellen dat het de komende jaren in ons land en in de wereld alles op rolletjes zal lopen. Er is de afgelopen tijd veel misgegaan in de wereld en ook in ons land. De voorbeelden hiervan hoef ik niet te melden, dat weten jullie wel. Bij de pakken neerzitten is geen optie. Men zal bezig moeten blijven om veranderingen te zoeken die mensen positiever maken  in hun doen en laten.

Zo zijn wij als DBS op dit moment gesprekspartner in het Gebiedsproces productiewaterverwerking van de NAM. Zij zijn voornemens (niet eerder dan dat de aangevraagde vergunningen goedgekeurd zijn) om de oliewinning te starten en het productiewater in de lege Schoonebeker gasvelden te plaatsen. Voorheen gebeurde dit laatste in Twente waar het op een aantal punten niet goed is gegaan. Komt het hierbij in onze omgeving dan wel goed?

Voor ons aanleiding om deel te nemen aan de openbare gesprekken met de NAM en het ministerie van Economische zaken met als doel:

 • Informatie op tafel te zien krijgen wat en hoe de NAM haar doelen wil uitvoeren
 • Onderzoeken waarom het in Twente is misgegaan en hoe het hier beter én veiliger kan
 • Info van KNMI; SODM (onafhankelijke instantie voor toezicht); info over bodembewegingen/trillingen, schadeafhandelingen
 • Een afsprakenkader maken over een aantal thema’s; opzetten stichting

Dit proces wordt vanaf januari geleid door onafhankelijk voorzitter dhr.  B. Bouwmeester (voormalig burgemeester gem. Coevorden).

Bij DBS moet het gevoel ontstaan dat het t.z.t verantwoord is om beoogde activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarom plaatsen wij alle relevante zaken op onze website zodat een ieder zich kan inlezen en wij respons krijgen. Elke maand bespreken wij dit onderwerp in de openbare vergadering van Dorpsbelangen.

Tot op heden missen wij betrokkenheid van de Schoonebeker bevolking. Kennelijk heerst er een gevoel van dat het allemaal wel goed zal komen. Dat hopen wij ook, maar 100% garantie geven kunnen wij én de NAM ook niet!!

Jos van Hees, voorzitter DBS