Speeltuinen

In Schoonebeek zijn op diverse plaatsen speeltuintjes te vinden. Aanleg, onderhoud, vervanging en verwijdering van deze speeltuintjes ligt bij de gemeente, maar DBS speelt hier als EOP (Erkende Overleg Partner) wel degelijk een rol in.  Er is door de gemeente een Beleid voor Speelvoorzieningen opgesteld. Wilt u voor uw buurt een speelvoorziening aanvragen, heeft het speeltuintje voor uw deur onderhoud nodig, of zijn er toestellen aan vervanging toe? Hieronder leest u hoe dit aangepakt dient te worden in de Beleidsregel Speelvoorzieningen.

Aanvraag

Een bewoner wil een speelvoorziening in zijn of haar wijk of dorp en neemt contact op met de erkende overlegpartner (EOP). Die legt vervolgens de vraag neer bij de gemeente. Contactpersoon voor speeltuinen bij DBS is Annie Kroeze.

Toetsing

Vervolgens vindt er tussen de gemeente en de EOP een afweging plaats op basis van de volgende toetsingscriteria:

  • De geschiktheid van de locatie betreffende oppervlak, veiligheid en alternatieve locaties Doelgroep 0 - 6 jaar, 7 - 12 jaar en 12 jaar en ouder
  • De aanwezigheid van speeltoestellen in de omgeving
  • Draagvlak in de omgeving (wens van overige bewoners)
  • Beschikbaar budget bij de gemeente en de EOP vanwege een 50% co-financiering. Verzoeken worden in verband hiermee op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Een EOP mag ook 100% financieren.

Wanneer aan de toetsingscriteria kan worden voldaan, volgt er indien nodig een gesprek met de bewoner(s) en komt de gemeente op basis van haar kennis veelal met een voorstel. Het voorstel bestaat uit een situatietekening en financieringsopzet. Middels handtekeningen van direct omwonenden wordt bet draagvlak vastgesteld en de EOP dient akkoord te gaan met de financieringsopzet.

Toestemming en plaatsing

De speelvoorziening wordt door de gemeente op een afgesproken datum geplaatst. Plaatsing van speelvoorzieningen gebeurt 2 keer per jaar:

  • De voorjaarsronde voor de meivakantie.
  • De najaarsronde voor de herfstvakantie.

Onderhoud speelvoorzieningen

Wanneer een speelvoorziening een mankement vertoont (ontbrekende sporten, houtrot etc.), kunnen bewoners dit melden bij het Meldpunt Openbaar Gebied. De gemeente zorgt dan voor herstel. Dit gebeurt omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van de speeltoestellen en wel om drie redenen:

  • De gebruikte materialen zijn per toestel specifiek omschreven en hebben een certificaat. Krijgt een toestel bijvoorbeeld een plankje van een bouwbedrijf, dan vervalt het veiligheidscertificaat van het toestel en moet het worden verwijderd!
  • Speelvoorzieningen bevinden zich op gemeentelijke grond en daarmee is de gemeente verantwoordelijk en aansprakelijk
  • Zelfwerkzaamheid van bewoners kan plaatsvinden bij het aanvullen of verversen van valzonezand en het schilderen van speelvoorzieningen. Zand en verf kunnen door de gemeente beschikbaar worden gesteld.

De gemeente heeft de maatschappelijke taak om het spelen te bevorderen. Spelen draagt bij aan de motorische en sociale ontwikkeling van kinderen en kan mede obesitas beperken. Het plaatsen, onderhouden en monitoren van speelvoorzieningen is om die redenen een gemeentelijk speerpunt.

Verwijderen speelvoorzieningen

Speelvoorzieningen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen of kortweg het Attractiebesluit. Daartoe doet de gemeente een jaarlijks verplichte technische keuring van alle speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Serviceteammedewerkers van de afdeling Dorpen & Wijken keuren regelmatig visueel en ook bewoners kunnen hieraan bijdragen door bijvoorbeeld het melden van gebreken.

Zodra een speelvoorziening niet meer kan voldoen aan de veiligheidsnormen van het Attractiebesluit, wordt de EOP geïnformeerd en gaat de gemeente over tot verwijdering.

Sinds kort kan de gemeente per wijk of dorp een overzichtslijst geven met de technische staat van de speeltoestellen. Het is niet zo dat er dan automatisch iets terug komt. De meeste speeltoestellen staan 12 jaar of langer. Als er dan verwijderd wordt, is de behoefte vaak veranderd. Een voorbeeld hiervan is dat er niet meer voldoende kinderen in een buurt wonen die gebruik maken van de betreffende speelvoorziening. Daarnaast zijn er onvoldoende financiële middelen om de afgekeurde speelvoorzieningen zo maar te vervangen.

Wanneer na verwijdering de EOP of de buurt aangeeft dat er iets moet worden teruggeplaatst start het proces zoals dat beschreven is bij het onderdeel aanleg van speelvoorzieningen.

Budget Dorpsbelangen

Dorpsbelangen heeft besloten per jaar € 2.000 beschikbaar te stellen voor Speeltuinen. Op de vergadering van 21 december 2022 is besloten dat DBS in 2023 €1.000 wil bijdragen aan een nieuwe speelvoorziening bij Natuurbad Zandpol, dus voor dit jaar is nog €1.000 beschikbaar.