Wat doet Dorpsbelangen?

Wij zijn een vereniging van en voor bewoners, die opkomt voor de algemene belangen van het dorp.
Trefwoord is daarbij leefbaarheid en daarbij komen onderwerpen aan de orde als:

  • goed wonen
  • goede woonomgeving
  • goed sociaal klimaat
  • goede voorzieningen
  • gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en bewoners.

Hoe werkt het?

Het bestuur van de vereniging is gesprekspartner voor de (overheid)instantie die verantwoordelijk is voor het gespreksonderwerp: de provincie, het waterschap, de herinrichtingcommissie en in de meeste gevallen de gemeente. Zowel de genoemde instantie als de vereniging kunnen het initiatief nemen voor een gesprek. Het bestuur verwoordt de mening van de bewoners van het dorp in het algemeen, maar kan dat ook doen voor een (buurt)vereniging of een straat.

Taken en bevoegdheden

Vereniging Dorpsbelangen Schoonebeek is de enige, door de raad van de gemeente Emmen, erkende rechtspersoonlijkheid bezittende vertegenwoordiging van bewoners in Schoonebeek

 

Wij zijn bevoegd over alle aangelegenheden betreffende Schoonebeek aanbevelingen te doen aan de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de burgemeester. Wij hebben het recht schriftelijk aan B&W inlichtingen te vragen over specifieke dorps-, wijk- of buurtaangelegenheden.

De gemeente is daarnaast verplicht vroegtijdig advies te vragen op het terrein van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, openbare werken en verkeersvoorzieningen.

Financiën

Kantoor en organisatiekosten
Wij krijgen van de gemeente jaarlijks een budget voor door de vereniging te maken kantoor- en organisatiekosten. De bijdrage bestaat uit een vast bedrag plus een bedrag dat afhankelijk is van het aantal inwoners van Schoonebeek.

Leefbaarheidsbudget

Wij krijgen elk jaar een bedrag dat wij mogen besteden om de leefbaarheid in Schoonebeek te verbeteren. Wij mogen zelf beslissen, binnen bepaalde regels, op welke wijze wij het budget besteden.

Daarnaast hebben wij leden die contributie betalen.

De meeste jaren houden wij geld over. Deze gelden komen ten goede aan Schoonebeker verenigingen en instellingen.

 

Lid worden

Waarom lid worden?
Hoe groter de vereniging, hoe meer invloed kan worden uitgeoefend. Laat uw wensen en belangen door Schoonebeekers behartigen. Zij kennen deze wensen en belangen en kunnen deze via vaste overleg momenten het beste verwoorden en verdedigen naar de gemeente en andere instanties toe.


Contributie
Door subsidie van de gemeente Emmen kan de contributie laag worden gehouden. De contributie
bedraagt € 2,25 per huisadres per jaar.


Aanmelden
U kunt lid worden door te klikken op onderstaande button.  Adreswijzigingen en opzeggingen kunt u doorgeven via het volgende email adres: leden@dorpsbelangenschoonebeek.nl