Dorpsbelangen Schoonebeek

EERSTVOLGENDE REGULIERE VERGADERING: woensdag 20 dec. 2023, 19:00 UUR

NIEUWE OMGEVINGSWET

 

Per 1 januari 2024 begint de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt om meer samenwerking. Door op tijd met de omgeving in gesprek te gaan, ontstaan mooie ideeën en plannen. Deze nieuwe wet vraagt dan ook om een andere aanpak dan eerder. En dat is in het begin best wennen. Niet alleen voor u, maar ook voor ons. Samen maken we de omgeving: de gemeente, bedrijven, u en de mensen in uw buurt.

Voor meer info zie HIER

 

 

BOMENKAP

Bericht van de gemeente Emmen.

Vorig winter hebben we veel vragen ontvangen van inwoners over bomenkap. Elk jaar snoeien en kappen we bomen omdat ze ziek en onveilig zijn. In sommige gevallen is het nodig om ruimte maken voor een betere groei van de andere bomen. Dit jaarlijks onderhoud zorgt ervoor dat onze bossen door de jaren heen gezond, veilig en mooi blijven.

Vanaf deze week start het onderhoud van dit jaar in onze gemeente. In totaal zullen we 200 bomen kappen. Maar voor elke boom die we kappen, planten we er 3 weer terug. De komende 2 tot 3 jaar zullen we in totaal 2000 bomen terug planten om onze gemeente (nog) groener te maken.


Gebiedsproces Schoonebeek

het ministerie van EZK organiseert een  INFORMATIEMARKT  op 6 december 2023  

voor meer info: Informatiebijeenkomst Schoonebeek · Mijnbouwvergunningen


Gebiedsproces Schoonebeek

Aan ministerie van EZK: Afmelding Dorpsbelangen Ontzorgtafel fase 2      

Onder leiding van ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)  en de NAM zijn er na de zomervakantie een tweetal bijeenkomsten geweest om te kijken hoe een vervolg te geven aan fase1 van de Ontzorgtafel. Aan EZK en de NAM heeft het bestuur van DBS de onderstaande verklaring gegeven.

In de laatste bijeenkomst van de Ontzorgtafel in oktober heeft  DBS aangegeven zich intern te beraden over de tweede fase van de Ontzorgtafel (november t/m maart/april 2024) en hier uitsluitsel over te geven. Onlangs hebben we een extra vergadering gehouden om met elkaar van gedachten te wisselen over de rol van Dorpsbelangen in dit proces. Bespreekpunten waren de twee uitgangspunten/doelstellingen:

  1. Uitvoering geven aan afspraken met als hoofddoel oprichting klankbordgroep / formeel  overlegorgaan voordat de NAM de oliewinning weer opstart; door in werkgroepen de relevante toezeggingen uit het Toezeggingendocument nader uit te werken
  2. Informatiedeling: NAM en inwoners/belanghebbenden continu in gesprek d.m.v. standaard agenda-onderwerp “Actualiteiten”.

In de notulen staat o.a. vermeld dat 'deelname betekent meewerken aan de doelstelling van fase 2'. Het voltallige bestuur (m.u.v. 1 persoon) geeft aan dat de inwoners in deze fase niet aan zet moeten zijn om toe te zien op monitoren, afspraken, communicatie etc. Dat is een taak van de overheid, NAM en andere uitvoerings-instanties. Netjes hun werk op verantwoorde wijze uitvoeren/communiceren  zoals een goed uitvoerder betaamt. De deelnemers aan de Ontzorgtafel  moeten niet in een positie geplaatst worden dat zij “mede verantwoordelijk” zijn voor het uitvoeringstraject van de NAM door deel te nemen aan diverse werkgroepen.

Wij vinden het ongewenst dat er een overlegorgaan met statuten  (dus een rechtsvorm) moet komen. Als DBS kunnen we daarin niet participeren in verband met dubbele petten. We dienen een onafhankelijke rol te vervullen voor alle inwoners. Als onze burgers de rechtsvorm willen aanspreken moet DBS voor hun belangen op kunnen komen door hierover met derden in contact te kunnen treden. Dit kan niet als je onderdeel bent van het geheel.

We zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat bestuursleden van Dorpsbelangen Schoonebeek niet zullen deelnemen aan de sessies van de tweede fase Ontzorgtafel. Eén bestuurslid heeft aangegeven op persoonlijke titel aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten.

Dit standpunt geldt alleen voor de Ontzorgtafel  fase 2, en niet voor het overleg over het toekomstige Bijdragenspoor (als de staatssecretaris tot een positief besluit komt).


Subsidieregeling funderingsonderzoek bodemdaling

Voor meer info hierover zie HIER

Informatiebijeenkomst Schoonebeekerdiep

Voor meer info van waterschap Vechtstromen zie  HIER


Koningsdag 2024 Emmen

Berichtgeving van de gemeente Emmen

Op zaterdag 27 april 2024 staan in Emmen de deuren open. Voor de koninklijke familie en voor het hele land. Samen met onze inwoners maken we van Koningsdag 2024 een onvergetelijk Oranjefeest!

Om het een feest van ons allemaal te maken, zijn we op zoek naar leuke ideeën vanuit de hele gemeente. Voor op/aan de route, maar ook voor in de dorpen/wijken. Voorafgaand aan of op Koningsdag zelf. We hebben al heel wat fantastische ideeën ontvangen, maar er kunnen er nog veel meer bij! 

Daarom doen we ook een beroep op jullie. Hoe kunnen we het hele land laten zien dat we in Emmen oog hebben voor elkaar en elkaar helpen? Daar hebben jullie vast mooie ideeën over! Die ontvangen we graag via www.koningsdaginemmen.nl.

Campagne  

Afgelopen week is de campagne gestart om nog meer ideeën op te halen. De website www.koningsdaginemmen.nl en de socialmediakanalen @KoningsdagEmmen (Facebook) en @koningsdagemmen_ (Instagram) staan online. Wil je ons helpen om iedereen te bereiken? Deel dan onze berichten op je eigen kanalen. Dat kan met deze tekst: 

Zaterdag 27 april 2024 kleurt Emmen oranje! Een geweldig feest dat Emmen op de kaart zet. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Volg dan @KoningsdagEmmen

#koningsdagemmen #emmenkleurtoranje

Ook fysiek kunnen inwoners ideeën inleveren. Op verschillende plekken in de gemeente komen speciale Koningsdag ideeënboxen. Daar kunnen inwoners tot 17 november met een reactiekaart hun idee achterlaten. 

We hopen samen zoveel mogelijk inwoners enthousiast te maken. Doen jullie mee?  


Herstel fontein

Onlangs is de burgemeester op werkbezoek geweest. O.a. is gesproken over de fontein bij 't Aole Gemientehoes. De fontein  functioneert al jaren niet  en dat is eigenlijk best jammer.  De kraan weer open zetten en het water laten lopen kan nu niet meer. Er worden hoge eisen gesteld om in het openbare gebied fonteinen te laten "draaien" (o.a. volksgezondheid). Er zullen veel aanpassingen en geld  nodig zijn om de fontein  nieuw leven in te blazen.

Dorpsbelangen heeft niet de middelen om dit te kunnen bekostigen.

Wat mooi is het dan dat de burgemeester ons toe heeft gezegd dat de gemeente er zorg voor zal dragen dat de fontein weer t.z.t. in volle glorie in werking te zien zal zijn. De gemeente financiert dit project.

TOP!


Vervangen openbare verlichting Schoonebeek

Binnenkort zal een deel van de openbare verlichting worden vervangen in Schoonebeek. De reden hiervoor is dat de huidige armaturen een leeftijd hebben van tussen de 25 en 35 jaar en daarmee aan vervanging toe zijn. De nieuwe armaturen zijn uiteraard voorzien van led-verlichting en zorgen daarmee voor een energiebesparing van 30% bij het normaal branden van de verlichting. Bij deze armaturen is het echter mogelijk om de verlichting te dimmen. We zullen dit toepassen in de avond (vanaf 20:00 uur tot 00:00 uur en van 5:00 uur tot 6:00 uur naar 70%) en in de nacht (vanaf 00:00 uur tot 5:00 uur naar 50%). Dit levert nog eens een besparing op, waardoor de totale besparing op de energiekosten neer komt op 50 tot 60%. Dit is uiteraard mooi meegenomen in de huidige tijd!


Enquête-dynamiek

28 juni jl. heeft Enigma, als erkend onderzoeksbureau, de uitslagen van de door haar onafhankelijk uitgevoerde “enquête afvalwaterinjectie”, gepresenteerd en geduid. De representatieve uitslag kan en mag verder door een ieder individueel worden geïnterpreteerd, echter is het aan staatssecretaris dhr. Vijlbrief om deze uitslag proportioneel te wegen in zijn besluit t.a.v. de vergunningsverlening betreffende eventuele afvalwaterinjectie.

Naoberschap Oliedorp (NOD) stelt de onafhankelijkheid, de kwaliteit, de representativiteit en de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de enquête ter discussie. Zij herkennen zich (grotendeels) niet in de uitkomst van deze enquête. NOD heeft begin juli een schrijven gericht aan de Colleges van burgemeesters en wethouders, en gemeenteraden van Emmen en Coevorden (niet verzonden aan Dorpsbelangen Schoonebeek, oftewel DBS is hier niet transparant over geïnformeerd). In dit schrijven roept NOD  bestuurders en politici op om de opzet, methode en uitvoering van deze enquête eerst te (laten) beoordelen alvorens resultaten te omarmen en te gebruiken voor oordeelsvorming. Een ieder heeft uiteraard recht op een eigen oordeelsvorming, echter hetgeen staat beschreven in de brief vraagt onzerzijds om een reactie, temeer daar het o.a. gaat over het onjuist weergeven van het  intern functioneren van DBS. Daarnaast bevat het schrijven onjuistheden  m.b.t. de uitslag van de enquête en de positie van het onderzoeksbureau.

De gemeenteraad van Coevorden is al eerder door ons geïnformeerd (04-07-2023). Waarom er door NOD verschillende brieven zijn ingediend bij de verschillende gemeenteraden van Coevorden en Emmen is DBS niet bekend. Klik HIER voor weergave van onze reactie (cursief gedeelte in de brief betreft passages uit brief NOD) naar het college van B&W en gemeenteraad Emmen.


Laadpaalkaart gemeente Emmen

Bewoners en werkenden kunnen gratis een openbare laadpaal aanvragen als ze een elektrische auto hebben of leasen, en er geen mogelijkheid is om op eigen terrein te parkeren. De laadpaal kan worden aangevraagd via de website emmen.nl/laadpaalkaart (zonder www.)

Locatiekeuze laadpalen
Verspreid door onze gemeente staan inmiddels meer dan 100 laadpalen. De verwachting is dat er de komende vier jaar ruim 150 openbare laadpalen bijkomen.

Meer info hierover van de gemeente Emmen vindt u HIER

 


Een sturende enquête over afvalwater? 'Immoreel en een diskwalificatie', aldus voorzitter Dorpsbelangen.

Lees HIER  het hele artikel van RTV Drenthe van 7 juli 2023


Even voorstellen: ons nieuwe bestuurslid, Gerlof Engberts 

Gerlof: “Op dit moment speelt in Schoonebeek al geruime tijd het “Gebiedsproces” betreffende afvalwaterverwerking van eventuele olie(her)winning door de NAM. Dit heeft heeft de voorbije maanden helaas geleid tot een voortschrijdende situatie en dynamiek, waarin dorpsgenoten en- “partijen”, meer en vaker dan ze zouden willen, tegenover elkaar (zijn) komen te staan. Dit merkende en overdenkende, heb ik medio mei de actieve “partijen” en de Dorpsbelangen-voorzitter hierover interveniërend aangeschreven. Na onverwacht snel en veel positieve respons in de breedte, leidde dit tot eerst een actieve rol achter de schermen, op eígen titel tússen de partijen, en uiteindelijk desgevraagd tot toetreding tot het bestuur van Dorpsbelangen.”

Klik HIER voor het hele verhaal.


DvhN:

Voorzitter oliedorp moet lef en dikke huid hebben. Dorpsbelangen Schoonebeek reageert op kritiek: 'Dan hadden ze het zelf maar moeten doen'

De meeste besturen van dorpsbelangen hebben het druk met bijvoorbeeld lokale festiviteiten of inspraak over gemeenteplannen. In Schoonebeek moet voorzitter Jos van Hees (70) van Dorpsbelangen onderhandelen met NAM en de staatssecretaris.

Klik HIER voor het hele artikel.


Meerderheid inwoners (57%) zegt nee in enquête, 36% zegt ja tegen afvalwater in bodem Schoonebeek

Woensdagavond 28 juni presenteerde onderzoekbureau Enigma Research de resultaten van het onderzoek naar draagvlak onder de inwoners van Schoonebeek voor de plannen van de NAM om de oliewinning in Schoonebeek te hervatten, en het afvalwater te injecteren in de lege gasvelden van Schoonebeek.

  • Klik HIER voor de volledige uitslag van de enquête. 
  • Voor de presentatie (met daarin een samenvatting van de uitslag) zoals die in 't Aole Gemientehoes gegeven is, klik HIER.
  • De verantwoording voor de enquête vindt u HIER.
  • Representativiteit enquête: klik HIER.
  • Ook RTV Drenthe was aanwezig, hun reportage vindt u HIER.

DBS neemt initiatief voor gesprek met SAS en NOD

In de afgelopen periode hebben wij verschillende signalen ontvangen over alles wat te maken heeft met de voorgenomen plannen van de NAM. Dat laat een ieder niet ongemoeid. DBS heeft 01-06-23, op verzoek van SAS, het initiatief genomen om met de twee actieve groeperingen uit ons dorp en politieke partijen om tafel te gaan zitten, met als doel met elkaar van gedachten te wisselen over het Gebiedsproces Schoonebeek.

Lees HIER het verslag van deze bijeenkomst.


Overlast melden met de BuitenBeter-app

Zwerfafval, gaten in het fietspad of andere problemen m.b.t. groen en grijs in de buurt? Met de BuitenBeter app kunt u deze overlast melden aan de gemeente.

Prettige leefomgeving

Een fijn dorp, wijk of straat willen we allemaal. Toch komt overlast weleens voor. Denk aan afval op straat, onkruid, ongedierte en kapotte straatverlichting. Vervelend! Het is dan ook fijn als deze problemen snel worden opgelost. De app BuitenBeter van het bedrijf BeheerVisie (en dus niet van de gemeente) helpt hierbij. Via de app meldt u overlast zodat de gemeente meteen aan de slag kan. Het doel? Een prettige leefomgeving voor iedereen, waarbij inwoners de gemeente helpen problemen te signaleren en de buurt schoon en veilig te houden. BuitenBeter is beschikbaar voor Android en iOS .

HIER 


'Idee voor mijn Buurt' weer van start

Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Emmen weer ideeën inleveren om hun buurt of wijk te verbeteren. Voor ‘Idee voor mijn buurt’ is in 2023 in totaal € 48.000,- beschikbaar. Inwoners die een idee hebben om hun buurt gezelliger te maken, de openbare ruimte in te richten, de veiligheid te vergroten of onderlinge hulp in de buurt te verbeteren, kunnen dit plan indienen bij de gemeente. Voorwaarde is dat er brede steun in de buurt is én dat inwoners zelf ook meehelpen. Het idee kan tot

1 november  2023  ingediend worden. Iedere maand beoordeelt een commissie of de binnengekomen ideeën aan de spelregels voldoen.

Klik HIER voor het hele artikel

Vergaderingen Dorpsbelangen

De eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen Schoonebeek is op woensdag 20 december  19:00 uur in 't Aole Gemientehoes. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus bent u nieuwsgierig naar wat daar zoal besproken wordt: kom eens langs en praat mee!

De notulen van voorgaande vergaderingen kunt u elders op de website vinden, klik HIER.