Dorpsbelangen Schoonebeek

EERSTVOLGENDE REGULIERE VERGADERING: woensdag 18 okt. 2023, 19:00 UUR


ZET JOUW  VRIJWILLIGERSORGANISATIE
 

IN HET ZONNETJE EN DOE MEE!

Voor meer info klik HIER.


Enquête-dynamiek

28 juni jl. heeft Enigma, als erkend onderzoeksbureau, de uitslagen van de door haar onafhankelijk uitgevoerde “enquête afvalwaterinjectie”, gepresenteerd en geduid. De representatieve uitslag kan en mag verder door een ieder individueel worden geïnterpreteerd, echter is het aan staatssecretaris dhr. Vijlbrief om deze uitslag proportioneel te wegen in zijn besluit t.a.v. de vergunningsverlening betreffende eventuele afvalwaterinjectie.

Naoberschap Oliedorp (NOD) stelt de onafhankelijkheid, de kwaliteit, de representativiteit en de betrouwbaarheid van de uitkomsten van de enquête ter discussie. Zij herkennen zich (grotendeels) niet in de uitkomst van deze enquête. NOD heeft begin juli een schrijven gericht aan de Colleges van burgemeesters en wethouders, en gemeenteraden van Emmen en Coevorden (niet verzonden aan Dorpsbelangen Schoonebeek, oftewel DBS is hier niet transparant over geïnformeerd). In dit schrijven roept NOD  bestuurders en politici op om de opzet, methode en uitvoering van deze enquête eerst te (laten) beoordelen alvorens resultaten te omarmen en te gebruiken voor oordeelsvorming. Een ieder heeft uiteraard recht op een eigen oordeelsvorming, echter hetgeen staat beschreven in de brief vraagt onzerzijds om een reactie, temeer daar het o.a. gaat over het onjuist weergeven van het  intern functioneren van DBS. Daarnaast bevat het schrijven onjuistheden  m.b.t. de uitslag van de enquête en de positie van het onderzoeksbureau.

De gemeenteraad van Coevorden is al eerder door ons geïnformeerd (04-07-2023). Waarom er door NOD verschillende brieven zijn ingediend bij de verschillende gemeenteraden van Coevorden en Emmen is DBS niet bekend. Klik HIER voor weergave van onze reactie (cursief gedeelte in de brief betreft passages uit brief NOD) naar het college van B&W en gemeenteraad Emmen.


Laadpaalkaart gemeente Emmen

Bewoners en werkenden kunnen gratis een openbare laadpaal aanvragen als ze een elektrische auto hebben of leasen, en er geen mogelijkheid is om op eigen terrein te parkeren. De laadpaal kan worden aangevraagd via de website emmen.nl/laadpaalkaart (zonder www.)

Locatiekeuze laadpalen
Verspreid door onze gemeente staan inmiddels meer dan 100 laadpalen. De verwachting is dat er de komende vier jaar ruim 150 openbare laadpalen bijkomen.

Meer info hierover van de gemeente Emmen vindt u HIER

 


Een sturende enquête over afvalwater? 'Immoreel en een diskwalificatie', aldus voorzitter Dorpsbelangen.

Lees HIER  het hele artikel van RTV Drenthe van 7 juli 2023


Even voorstellen: ons nieuwe bestuurslid, Gerlof Engberts 

Gerlof: “Op dit moment speelt in Schoonebeek al geruime tijd het “Gebiedsproces” betreffende afvalwaterverwerking van eventuele olie(her)winning door de NAM. Dit heeft heeft de voorbije maanden helaas geleid tot een voortschrijdende situatie en dynamiek, waarin dorpsgenoten en- “partijen”, meer en vaker dan ze zouden willen, tegenover elkaar (zijn) komen te staan. Dit merkende en overdenkende, heb ik medio mei de actieve “partijen” en de Dorpsbelangen-voorzitter hierover interveniërend aangeschreven. Na onverwacht snel en veel positieve respons in de breedte, leidde dit tot eerst een actieve rol achter de schermen, op eígen titel tússen de partijen, en uiteindelijk desgevraagd tot toetreding tot het bestuur van Dorpsbelangen.”

Klik HIER voor het hele verhaal.


DvhN:

Voorzitter oliedorp moet lef en dikke huid hebben. Dorpsbelangen Schoonebeek reageert op kritiek: 'Dan hadden ze het zelf maar moeten doen'

De meeste besturen van dorpsbelangen hebben het druk met bijvoorbeeld lokale festiviteiten of inspraak over gemeenteplannen. In Schoonebeek moet voorzitter Jos van Hees (70) van Dorpsbelangen onderhandelen met NAM en de staatssecretaris.

Klik HIER voor het hele artikel.


Meerderheid inwoners (57%) zegt nee in enquête, 36% zegt ja tegen afvalwater in bodem Schoonebeek

Woensdagavond 28 juni presenteerde onderzoekbureau Enigma Research de resultaten van het onderzoek naar draagvlak onder de inwoners van Schoonebeek voor de plannen van de NAM om de oliewinning in Schoonebeek te hervatten, en het afvalwater te injecteren in de lege gasvelden van Schoonebeek.

  • Klik HIER voor de volledige uitslag van de enquête. 
  • Voor de presentatie (met daarin een samenvatting van de uitslag) zoals die in 't Aole Gemientehoes gegeven is, klik HIER.
  • De verantwoording voor de enquête vindt u HIER.
  • Representativiteit enquête: klik HIER.
  • Ook RTV Drenthe was aanwezig, hun reportage vindt u HIER.

DBS neemt initiatief voor gesprek met SAS en NOD

In de afgelopen periode hebben wij verschillende signalen ontvangen over alles wat te maken heeft met de voorgenomen plannen van de NAM. Dat laat een ieder niet ongemoeid. DBS heeft 01-06-23, op verzoek van SAS, het initiatief genomen om met de twee actieve groeperingen uit ons dorp en politieke partijen om tafel te gaan zitten, met als doel met elkaar van gedachten te wisselen over het Gebiedsproces Schoonebeek.

Lees HIER het verslag van deze bijeenkomst.


Overlast melden met de BuitenBeter-app

Zwerfafval, gaten in het fietspad of andere problemen m.b.t. groen en grijs in de buurt? Met de BuitenBeter app kunt u deze overlast melden aan de gemeente.

Prettige leefomgeving

Een fijn dorp, wijk of straat willen we allemaal. Toch komt overlast weleens voor. Denk aan afval op straat, onkruid, ongedierte en kapotte straatverlichting. Vervelend! Het is dan ook fijn als deze problemen snel worden opgelost. De app BuitenBeter van het bedrijf BeheerVisie (en dus niet van de gemeente) helpt hierbij. Via de app meldt u overlast zodat de gemeente meteen aan de slag kan. Het doel? Een prettige leefomgeving voor iedereen, waarbij inwoners de gemeente helpen problemen te signaleren en de buurt schoon en veilig te houden. BuitenBeter is beschikbaar voor Android en iOS .

HIER 


'Idee voor mijn Buurt' weer van start

Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Emmen weer ideeën inleveren om hun buurt of wijk te verbeteren. Voor ‘Idee voor mijn buurt’ is in 2023 in totaal € 48.000,- beschikbaar. Inwoners die een idee hebben om hun buurt gezelliger te maken, de openbare ruimte in te richten, de veiligheid te vergroten of onderlinge hulp in de buurt te verbeteren, kunnen dit plan indienen bij de gemeente. Voorwaarde is dat er brede steun in de buurt is én dat inwoners zelf ook meehelpen. Het idee kan tot

1 november  2023  ingediend worden. Iedere maand beoordeelt een commissie of de binnengekomen ideeën aan de spelregels voldoen.

Klik HIER voor het hele artikel

Vergaderingen Dorpsbelangen

De eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen Schoonebeek is op woensdag 18 oktober, 19:00 uur in 't Aole Gemientehoes. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus bent u nieuwsgierig naar wat daar zoal besproken wordt: kom eens langs en praat mee!

De notulen van voorgaande vergaderingen kunt u elders op de website vinden, klik HIER.